SEMOGA ANDA MENDAPAT SEDIKIT ILMU DAN MANFAAT
"Selamat datang ke wilayah aku. Wilayah aku ni direka cipta secara cuba jaya atau 'trial and error' serta tunjuk ajar rakan-rakan. Dengan penulisan dan pengisian yang serba ringkas, semoga anda memperolehi sedikit manfaat melalui wilayah aku ni."Khamis, Julai 22, 2010

HBHE1203 Pedagogi Pendidikan Kesihatan

Contoh Soalan dan Jawapan
HBHE1203 Pedagogi Pendidikan Kesihatan


SET A

BAHAGIAN A

SOALAN 1
Nyatakan DUA (2) daripada empat langkah dalam pembelajaran masteri.
i Penentuan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai pelajar.
ii Pengajaran dengan kaedah dan aktiviti yang berkesan.
iii Penilaian dengan ujian diagnostik untuk mengesan tahap penguasaan
iv Pelaksanaan tindakan susulan yang berupa aktiviti pemulihan bagi pelajar yang belummenguasai hasil pembelajaran dan aktiviti pengukuhan serta pengayaan bagi pelajar yang sudah menguasai hasil pembelajaran yang ditentukan.


SOALAN 2
Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan matematik – logik?
Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap.


SOALAN 3
Nyatakan DUA (2) faedah pembelajaran secara kontekstual kepada pelajar.
i. mengaitkan pembelajaran dengan pekerjaan
ii. mengaitkan pembelajaran kehidupan harian
iii mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian
iv memindahkan kemahiran
v meneroka dan mendapatkan bukti


SOALAN 4
Berikan DUA (2) pekerjaan yang menunjukkan individu tersebut mempunyai tahap kecerdasan kinestetik yang tinggi.
Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental.BAHAGIAN B

SOALAN 1
Senaraikan teknik-teknik pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah. –
(a) menarik perhatian
(b) menyatakan objektif pelajaran
(c) merangsang proses mengingat semula kandungan lepas
(d) bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar
(e) memberikan bimbingan
(f) tugasan dan soalan


SOALAN 2
Huraikan bentuk-bentuk pembelajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran kontekstual.
• Relating (Menghubungkan) situasi sehari-hari ke informasi baru atau masalah-masalah untuk dipecahkan.
• Experiencing (Mengalami) dalam konteks eksplorasi, penemuan hal-hal yang sudah ada, dan peemuan hal-hal baru.
• Applying (Menerapkan) konsep-konsep dan informasi di dalam sebuah konterks yang berguna seperti situasi-situasi nyata dalam kehidupan.
• Cooperating (bekerja sama) dalam konteks berbagi (sharing), merespon, dan berkomunikasi dengan para pelajar lainnya.
• Transferring (Mentransfer) pemakaian-pemakaian dan membangun berdasarkan apa yang telah diketahui oleh siswa.


Huraikan LIMA (5) faktor perlaksanaan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.
(a) Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid.
(b) Mempelbagaikan cara penilaian.
(c) Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah.
(d) Menggalakkan inovasi dan penyeledikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran.
(e) Menerima persamaan dan perbezaan di antara individu dengan mengakui bahawa
unik dan belajar dengan cara yang berlainan.
SET B

BAHAGIAN A
1. Senaraikan EMPAT faktor yang membantu proses perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kontekstual.
i Pembelajaran
ii Murid
iii Pengajaran
iv Guru
v Sokongan

2. Kenapakah teknik pengajaran penting?
Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. Pengajaran yang berkesan akan memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada murid. Setiap pengajaran adalah diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada murid

3. Terangkan SATU dari empat pendekatan yang dicadangkan UNESCO untuk membangunkan penggunaan ICT di kalangan guru.
1. Peringkat ‘emerging’ (Pengenalan) iaitu memberi tumpuan kepada mengenal fungsi teknikal dan penggunaan ICT dan pengetahuan tentang impak ICT terhadap masyarakat dan sekolah. Guru menggunakan aplikasi ‘Word’ untuk membuat nota pelajaran, mencari maklumat dalam CD Rom atau internet dan berhubung dengan rakan menggunakan e-mail.
2. Peringkat ‘Applying’ (Aplikasi) iaitu guru menggunakan ICT untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diajar menggunakan pelbagai alat dan sumber ICT. Guru mengintegrasikan ICT untuk mengubah reka bentuk pengajaran atau menggabungkan kaedah lama dengan kaedah yang baru. Guru juga menggunakan ICT dalam program latihan.

4. Dengan ringkas terangkan apa itu pembelajaran masteri.
Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran di mana
pelajar dapat menguasai apa yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk lain.

5. Terangkan konsep kajian masa depan.
1. Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal masa-masa
depan.
2. Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan.
3. Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan.
4. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan.
5. Membina sikap dan nilai tentang masa depan

6. Kenapa proses perbandingan penting di dalam kemahiran berfikir?
Proses ini adalah untuk mencari persamaan dan perbezaan ciri, kualiti, sifat serta unsur
objek atau konsep. Kemahiran ini adalah penting untuk:
- Apabila terdapat banyak ciri atau kebarangkalian.
- Untuk membuat pilihan

7. Apakah strategi metakognitif?
Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesedaran ini wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari.

8. Huraikan SATU ciri guru reflektif.
1. Keterbukaan Minda
2. Tanggung Jawab
3. Kesungguhan
4. Seorang guru yang terbuka mindanya sering bersedia untuk membuat refleksi dan mencabar andaian-andaian, prasangka, ideologi tersendiri dan juga orang lain.
5. Guru membuat rancangan mengajar dan terus bersedia


BAHAGIAN B
1. Pendidikan kesihatan adalah tertakluk kepada polisi dan falsafah pendidikan nasional.
(a) Terangkan secara ringkas LIMA komponen yang dirangkumi pendidikan kesihatan.
(i) Komposisi badan/kandungan lemak
(ii) Daya tahan kardiovaskular
(iii) Fleksibiliti/Kelenturan
(iv) Kekuatan otot
(v) Daya tahan otot


(b) Bilakan seseorang itu boleh dianggap betul-betul cergas dari segi fizikal?
Kecergasan ialah keupayaan seseorang untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan cekap dan bertenaga tanpa rasa keletihan yang keterlaluan dan mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan aktiviti riadah dan menghadapi bcabaran apabila kecemasan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan