SEMOGA ANDA MENDAPAT SEDIKIT ILMU DAN MANFAAT
"Selamat datang ke wilayah aku. Wilayah aku ni direka cipta secara cuba jaya atau 'trial and error' serta tunjuk ajar rakan-rakan. Dengan penulisan dan pengisian yang serba ringkas, semoga anda memperolehi sedikit manfaat melalui wilayah aku ni."Isnin, November 29, 2010

SOALAN DAN JAWAPAN HBML 2103-SIRI 2

BAHAGIAN A


ARAHAN

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.1. (a) Huraikan definisi morfologi mengikut pandangan Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (1996).(b) Dengan memberikan DUA contoh yang sesuai setiap satu , jelaskan bagaimanakah imbuhan awalan dan akhiran boleh mengubah penggolongan kata dalam bahasa Melayu2. Dengan memberikan contoh yang sesuai setiap satu, nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif berikut:(a) kata adjektif ukuran

(b) kata adjektif perasaan

(c) kata adjektif pancaindera

(d) kata adjektif jarak3. Sintaksis ialah cabang ilmu yang mengkaji tentang bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Berdasarkan kenyataan ini, jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Subjek dan Predikat di dalam sesebuah ayat. Keterangan anda mestilah disertakan dengan satu contoh yang sesuai.4. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif.(a) Dengan merujuk kedua-dua ragam ayat tersebut, bincangkan DUA perbezaan ayat aktif dan ayat pasif dalam bahasa Melayu.(b) Dengan memberikan contoh yang sesuai, bina DUA ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.5. Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2002) menjeniskan ayat majmuk gabungan kepada dua jenis, iaitu gabungan susunan fakta yang berurutan dan susunan fakta yang membawa maksud bertentangan. Dengan memberikan contoh ayat yang sesuai bina ayat yang boleh menjelaskan kenyataan ini.BAHAGIAN BARAHAN

Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.1. Asmah Haji Omar dan rakan-rakan (1996) menjelaskan bahawa perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna dan boleh dibahagikan kepada empat jenis, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda.(a) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Akronim.(b) Dengan memberikan contoh yang sesuai, jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk dan pengelompokkannya dalam bahasa Melayu.(c) Huraikan secara terperinci golongan kata mengikut Tatabahasa Dewan (1996).

2. Di dalam bahasa Melayu terdapat ragam dan jenis ayat.(a) Berdasarkan kenyataan di atas, jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ragam ayat aktif tak transitif bahasa Melayu. Kenyataan anda perlulah disokong dengan contoh ayat yang gramatis.(b) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan setiap jenis ayat yang berikut:(i) Ayat penyata

(ii) Ayat tanya

(iii) Ayat perintah

(iv) Ayat seruan3. Secara lisan semasa berbual dan menulis kita sering menggunakan pelbagai jenis ayat.(a) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan apakah maksud perkara berikut yang menjadi sebahagian daripada susunan dalam sesebuah ayat.(i) Klausa

(ii) Frasa

(iii) Perkataan(b) Dengan memberikan contoh rajah yang sesuai, jelaskan bagaimanakah kedudukan dan perkaitan antara perkataan, frasa, dan klausa di dalam ayat.(c) Dengan memberikan dua contoh ayat yang sesuai setiap satu huraikan tentang ayat aktif dengan keterangan boleh digugurkan dan keterangan yang tidak boleh digugurkan4. Ayat dalam bahasa Melayu boleh diperluaskan melalui pelbagai proses. Namun secara asasnya ayat Bahasa Melayu mempunyai ayat dasar dan pola yang tertentu.(a) Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pola ayat dasar dalam bahasa Melayu.(b) Dengan memberikan contoh yang sesuai, huraikan pola-pola ayat dasar bahasa Melayu.(c) Bina ayat tunggal yang subjeknya terdiri daripada perkara berikut:(i) Subjek kata nama am

(ii) Subjek kata nama khas

(iii) Subjek kata kerja

(iv) Subjek kata ganti nama orang

(v) Subjek kata adjektif5. Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2002) menjelaskan bahawa ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Ayat majmuk juga dikenali sebagai ayat selapis.(a) Dengan memberikan contoh yang sesuai, lakarkan rajah yang sesuai untuk anda membincangkan tentang binaan ayat majmuk ayat berlapis kepada murid-murid tahun enam.(b) Bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan dalam ayat majmuk.

(c) Dengan memberikan contoh yang sesuai huraikan apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen dalam ayat majmuk bahasa Melayu.BAHAGIAN CARAHAN

Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.1. Proses gramatis dalam penerbitan ayat melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluaskannya dalam pelbagai cara.(a) Jelaskan maksud ayat terbitan.(b) Dengan memberikan contoh yang sesuai, huraikan proses transformasi yang melibatkan:

(i) Pengguguran frasa nama sebagai subjek

(ii) Pengguguran frasa predikat(c) Bincangkan proses transformasi yang melibatkan perluasan ayat2. Salah satu proses pembentukan ayat majmuk ialah melalui pancangan yang boleh dipecahkan kepada tiga bahagian iaitu ayat pancangan relatif, ayat pancangan komplemen, dan ayat pancangan keterangan.(a) Dengan memberikan contoh yang sesuai, jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ayat keterangan.(b) Dengan contoh yang sesuai, hurakan LIMA jenis ayat keterangan berikut:(i) Keterangan musabab

(ii) Keterangan akibat

(iii) Keterangan syarat

(iv) Keterangan waktu

(v) Keterangan cara(c) Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru dan jelaskan fungsi EMPAT contoh Alat bantu mengajar (ABM) yang sesuai untuk mengajarkan ayat majmuk bahasa Melayu.

SOALAN DAN JAWAPAN HBHE 2103-SIRI 2

BAHAGIAN A
ARAHAN

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.1. Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan.2. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah.3. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. Bincangkan punca pencemaran udara.4. Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat.5. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolah-sekolah.BAHAGIAN BARAHAN

Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.1. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani.(a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah.

(b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita. Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini2. Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan.(a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi.

(b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda.3. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap.(a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat.

(b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat.4. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan, penjagaan kesihatan, rawatan, rujukan serta penempatan di kelas khas.(a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah.

(b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah, anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan.

5. Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa.(a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan.

(b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat.BAHAGIAN CARAHAN

Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.1. Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah, anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturan- peraturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas. Sediakan nota ceramah anda.2. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda, terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan.

SOALAN DAN JAWAPAN HBHE 2103

BAHAGIAN A


ARAHAN

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.

1. Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan.

- air minuman yang tidak selamat

- tiadakebersihan diri

- pencemaran udara, makanan

- kekotoran

- pencemaran bakteria dan kuman2. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah.

(a) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan tabiat sentiasa

meminum susu.

(b) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan memupuk tabiat

sentiasa meminum susu.

(c) Membekalkan susu kepada murid-murid terpilih dari golongan taraf sosioekonomi yang rendah dan

mengalami kekurangan zat makanan melalui skim percuma.

(d) Meningkatkan perancangan pelaksanaan dan penilaian program melalui

(e) Penglibatan bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan di bawah konsep pensyarikatan

Malaysia.3. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. Bincangkan punca pencemaran udara.

(a) Kejadian pembakaran terbuka di negara kita dan dari negara jiran.

(b) Sumber-sumber perlepasan lain seperti asap kenderaan, kilang, rokok dan sebagainya

4. Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat.

(a) keselamatan makanan di kantin sekolah.

(b) pertolongan cemas

(c) keselamatan sekolah

(d) pencegahan penyakit

(e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah

(f) pendidikan kesihatan5. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolah-sekolah.

(a) Memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah,terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah secara imbuhan dan sementara waktu, untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara.

(b) Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga

(c) Menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara tidak langsung.

(d) Menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT.

(e) Mengendalikan tabiat-tabiat bersopan-santun, berdisiplin, bertimbang rasa serta amalan-amalan yang diinginkan berkaitan dengan kebersihan diri,kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar.BAHAGIAN B

ARAHAN

Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.

1. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani.(a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah.

1. Rancangan Makanan Tambahan

2. Program 3K

3. Perkhidmatan Kesihatan

4. Perkhidmatan Pergigian

5. Sekolah Kawaan Larangan Merokok

6. Sekolah Bebas Denggi(b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita. Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini

(a) keselamatan makanan di kantin sekolah.

(b) pertolongan cemas

(c) keselamatan sekolah

(d) pencegahan penyakit

(e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah

(f) pendidikan kesihatan2. Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan.(a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi.

Penyakit ini adalah disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes yang mengakibatkan peningkatan morbiditidan mortaliti.

- menyerapkannya ke dalam Program Kesihatan Sekolah yang sedia ada.

- adalah menggunakan kaedah pendidikan kepada murid-murid untuk menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang berkesan dalam mencegah dan mengawal kejadian penyakit denggi.

- Murid-murid merupakan golongan yang mudah disemai dan menerima pengetahuan yang baik dengan harapan mereka dapat mengamalkan serta membentuk tingkah laku yang positif.

- ini adalah untuk memberi kefahaman, kesedaran dan kemahiran kepada murid - murid di dalam mencegah dan mengawal kejadian demam denggi di sekolah.

- ini juga menggalakkan penglibatan semua golongan termasuk ibu bapa dan kakitangan sekolah di dalam aktiviti pencegahan dan pengawalan demam denggi.(b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda.

Program Doktor Muda merupakan satu program promosi kesihatan Sekolah. melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik serta berketerampilan. Doktor Muda merupakan pelajar sekolah Tahun 4, 5 dan 6 yang dipilih dan dilatih sebagai ÊPembimbing Rakan SebayaÊ. Mereka bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan yang positif di kalangan pelajar sekolah. Doktor Muda diberikan latihan mengenai asas kesihatan supaya mereka dapat menjadi pendidik kepada rakan sebaya. Tugas sebagai „role model‰, „promoter‰ dan „motivator‰ kesihatan kepada rakan-rakan di sekolah memerlukan mereka mempunyai pengetahuan yang khusus mengenai asas kesihatan.3. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap.(a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat.

(a) Memahami teras-teras utama PBSS

(b) Menyokong melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti PBSS yang dirancang oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah.

(c) Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti PBSS boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah.

(d) Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat.

(e) Menggalakkan murid menyertai aktiviti PBSS dengan aktif.

(f) Memberi penerangan kepada ibu bapa dan masyarakat setempat mengenai PBSS.(b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat.

(a) Memberi penerangan kepada guru-guru mengenai pelaksanaan PBSS di sekolah

(b) Menubuhkan Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru, wakil agensi kerajaan dan swasta serta wakil masyarakat setempat.

(c) Merancang aktiviti dengan mengambil kira:

• Keperluan warga sekolah bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga emosi serta keadaan persekitaran yang selamat

• Pengalaman murid dan guru supaya dapat digabungkan untuk menjalankan aktiviti PBSS yang berkesan.

• Kemahiran kesihatan, kemahiran berfikir secara kritis dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat

• Kesedaran murid tentang pentingnya kemahiran kesihatan serta mempunyai azam yang kuat untuk menjaga kesihatan diri.

(d) Memastikan pelaksanaan dan pemantauan aktiviti PBSS dijalankan dengan terancang, tersusun dan berterusan.4. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan, penjagaan kesihatan, rawatan, rujukan serta penempatan di kelas khas.(a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah.

(a) Membina kesedaran dan kefahaman di kalangan kanak-kanak sekolah tentang taraf kesihatan diri sendiri

(b) Mengasaskan latihan seumur hidup tentang perlunya menilai taraf kesihatan seseorang pada jangka masa tertentu.

(c) Menentukan murid berada dalam keadaan kesihatan yang paling optima untuk menerima pelajaran dan mengambil bahagian dalam rancangan sekolah.

(d) Mengesan dengan lebih awal keadaan kesihatan yang tidak normal dengan merujuk pakar-pakar tertentu, pertubuhan-pertubuhan atau badan yang berkaitan untuk membetulkan kecacatan-kecacatan yang boleh dirawat dan juga untuk pemulihan.

(e) Memberitahu guru-guru dan ibu bapa tentang taraf kesihatan kanak-kanak sekolah untuk membolehkan rawatan lebih berkesan dan penjagaan susulan yang efektif.

(f) Mengawal penyakit yang berjangkit.

(g) Menggalakkan keselamatan di sekolah dan memberi Pertolongan Cemas dan Rawatan Kecemasan kepada kanak-kanak ketika di sekolah.

(h) Memberikan perhatian kepada kanak-kanak yang lebih memerlukan rawatan kesihatan dan penyeliaan khas.

(b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah, anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan.

– Rawatan ringan dan kecemasan

– Kawalan penyakit berjangkit

– Penilaian (screening) atau pemeriksaan kesihatan ke atas muridmurid

– Perkhidmatan Pergigian

– Rujukan dan rawatan susulan

– Program imunisasi5. Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa.(a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan.

(i) Pastikan semua aspek kebersihan yang disebutkan dipatuhi.

(ii) Pastikan semua pekerja mendapat pemeriksaan kesihatan dan suntikan pencegah penyakit tifoid sebelum bertugas.

(iii) Pastikan pekerja yang sakit mendapat rawatan perubatan dan tidak bekerja sehingga disahkan sihat.

(iv) Melatih pekerja mengenai kesihatan dan kebersihan diri dari semasake semasa.(b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat.

(a) Kebersihan bahan mentah.

(b) Pengendalian makanan yang bersih.

(c) Kebersihan diri pengendali makanan.

(d) Keperluan kemudahan asas yang mencukupi

(e) Reka bentuk premis dan peralatan yang sesuai.

(f) Pengurusan dan penyelenggaraan premis yang sempurna.

(g) Penyediaan makanan yang betul.BAHAGIAN C

ARAHAN

Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.

1. Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah, anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturan- peraturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas. Sediakan nota ceramah anda.

(a) Menilai Situasi Kecemasan

(i) Penilaian adalah penting dan ia perlu dilakukan dengan pantas dan tenang dalam keadaan atau tempat peristiwa itu berlaku.

(ii) Pemerhatian terhadap keadaan sekitar dan pengawasan terhadap lain-lain bahaya terhadap diri dan mangsa.

(iii) Hindarkan diri anda dari sebarang risiko.

(b) Keperluan untuk Memastikan Kawasan Kecemasan Selamat

(i) Keselamatan diri perlu dipastikan sebelum melakukan pertolongan kepada mangsa.

(ii) Pastikan mangsa dihindarkan dari bahaya dengan memindahkan mangsa dari tempat yang dikhuatiri

mendatangkan bahaya.

(iii) Jangan bertindak sendiri jika di luar kemampuan anda.

(iv) Awasi diri dan mangsa agar tidak terdedah kepada mana-mana kemungkinan bahaya.

(c) Menilai Semua Kecederaan dan Memberi Pertolongan Cemas

(i) Cuba melindungi mangsa dari sebarang bahaya. Nilai mangsa dengan kaedah pemulihan pernafasan CPR dan dapatkan bantuan dengan segera

(ii) Pastikan keadaan mangsa yang tercedera sama ada:

• Sedar sepenuhnya atau tidak

• Masih bernafas tetapi tidak sedarkan diri

• Tidak bernafas tetapi mempunyai denyutan nadi

• Tidak mempunyai nadi

(d) Meminta Bantuan atau Pertolongan

(i) Segera pastikan pertolongan pakar telah dipanggil dan dalam perjalanan.

(ii) Sementara menunggu bantuan tiba, pastikan anda mendapat pertolongan dari orang lain untuk memastikan beberapa perkara iaitu:

�� Memastikan kawasan kemalangan selamat

�� Membuat panggilan kecemasan

�� Mendapatkan peralatan pertolongan cemas

�� Mengawal lalu lintas atau keadaan kemalangan

�� Mengawal pendarahan atau menyokong tubuh mangsa

�� Membantu mengalihkan mangsa ke tempat yang difikirkan selamat.

2. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda, terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan(a) Keberkesanan Pendidikan Kesihatan di Sekolah

Perkara ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor iaitu:

(i) Sikap Pelajar, Guru dan Pentadbir Sekolah terhadap Kesihatan

• Mata pelajaran PJK bukannya mata pelajaran peperiksaan di sekolah, jadi pihak murid, guru dan pentadbir sekolah memandang ringan terhadap mata pelajaran ini berbanding dengan mata pelajaran peperiksaan lain seperti Bahasa Melayu dan Matematik.

• Guru yang tidak ada latar belakang pendidikan jasmani dan kesihatan atau pengkhususan diarahkan untuk mengajar kesihatan

(ii) Kekurangan Guru Terlatih dalam Kesihatan

• Kajian menunjukkan hanya 49.4% guru-guru yang ditemuduga telah mendapat latihan kesihatan di maktab-maktab perguruan, universiti dan kursus-kursus pendek.

• Keadaan ini juga berlaku kerana mata pelajaran PJK ini bukannya mata pelajaran yang diberi keutamaan di sekolah.

• Mata pelajaran kesihatan biasanya sebagai pelengkap waktu mengajar guru

(iii) Masa dan Kandungan Kurikulum PJK

• Kementerian Pendidikan menghadapi kekangan kerana terlalu banyak perkara penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah.

• Beberapa isu baru seperti alam sekitar, konsumerisme, dadah, AIDS dan isu sosial lain.

• Masa yang diperuntukkan untuk PJK begitu terhad

• Bilik persalinan dan alat bantu mengajar tiada, sedikit sebanyak melunturkan semangat murid �� murid dan guru untuk mempelajari mata pelajaran tersebut.

(iv) Penilaian Pendidikan Kesihatan

• Oleh kerana matlamat Pendidikan Kesihatan ialah berhubung dengan sikap dan amalan yang positif terhadap kesihatan dan ia memerlukan kemahiran bagi mengukur perubahan-perubahan ini.

• Kebanyakan guru yang tidak mempunyai kemahiran bagi mengukur aspek perubahan sikap, dan amalan.

(b) Organisasi dan Pelaksanaan Program

• Jawatankuasa Bersama RKS yang terdapat di pelbagai peringkat ini berbeza dari segi prestasi. Ada JK yang aktif dan ada yang sebaliknya.

• Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kemanusiaan dan sumber-sumber tempatan yang sedia ada.

• Perkembangan program-program kesihatan begitu mendadak untuk menangani beberapa isu dan masalah kesihatan semasa.

• Perkembangan staf di pelbagai peringkat terhad akibat perkembangan program-program yang terlalu pantas kerana mengikut arus perkembangan kesihatan semasa.

• Kekangan staf untuk menguruskan program-program kesihatan sekolah.

(c) Bebanan Kerja Guru

• Bebanan tugas 'paper work' dan kerja-kerja perkeranian terutama dalam menyediakan rekod-rekod dan maklumbalas kepada pihak-ihak berkenaan serta tugas-tugas ko kurikulum.

• Menjejaskan program kesihatan sekolah kerana guru-guru terpaksa memberi perhatian kepada perkara-perkara yang telah disebutkan.

(d) Kemudahan Asas dan Kemudahan Fizikal

• Kekurangan kemudahan fizikal di sesebuah sekolah.

• Terutama bagi sekolah-sekolah lama, masih terdapat banyak kekurangan kemudahan asas dan fizikal sekolah.

• Kadar bilangan tandas dengan bilangan murid, kemudahan fizikal kantin dan asrama padang permainan dan sebagainya, masih lagi kurang di kebanyakan sekolah.

• Keadaan tersebut menjejaskan tugas-tugas penyelenggaraan dan menjaga persekitaran sekolah yang bersih, indah dan selamat.

(e) Masalah Penyelarasan Program

• Program kesihatan sekolah ini dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan agensi bukan kerajaan pelbagai masalah seperti penyelarasan kerana setiap agensi terlibat dengan pelbagai program lain dan masing-masing mempunyai tugas keutamaan tersendiri.

(f) Kewangan

• Peruntukan yang diberikan kepada sekolah untuk tugas-tugas penyelenggaraan dan menaiktarafkan bangunan begitu terhad sekali.

• Menjejaskan usaha-usaha membaik pulih dan peningkatan taraf keadaan fizikal sekolah.

(g) Isu-isu Baharu Kesihatan

• Pada masa kini telah wujud beberapa isu baharu dalam kesihatan sekolah seperti:

− kesihatan sosial remaja

− pengurusan tekanan diri (stress management)

− penderaan

− perlakuan-perlakuan yang berkaitan dengan seksualiti.

NOTA PADAT HBHE2103-PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH


• tujuan - menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan kesihatan sekolah mampu meningkatkan taraf kesihatan warga sekolah.

• program terancang dan bersepadu, fleksibel, inovatif dan kreatif berlandaskan keperluan semasa

• Enam teras utama PBSS

- Polisi Kesihatan Sekolah,

- Persekitaran Fizikal Sekolah,

- Persekitaran Sosial Sekolah,

- Penglibatan Komuniti,

- Kemahiran Kesihatan Diri,

- Perkhidmatan Kesihatan Sekolah.

• Kerjasama sekolah dgn masyarakat

- tujuan untuk mengintegrasikan aktiviti-aktiviti kesihatan sekolah dan masyarakat.

• satu proses dua hala - sekolah dan masyarakat memikul tanggungjawab bersama untuk mengawasi dan mempertingkatkan lagi status/taraf kesihatan kanak-kanak.

• sumbangan terhadap masyarakat dan sebaliknya,

• menilai status kesihatan murid,

- memberi khidmat rawatan dan rujukan,

- memberi bimbingan dan kaunseling,

- memberi penjagaan rawatan/kecemasan,

- mencegah dan mengawal kejadian penyakit mendiagnosis

- membantu penempatan kanak-kanak berkeperluan khas.

• pogram berkaitan kesihatan

- Perkhidmatan Kesihatan Sekolah,

- Perkhidmatan Pergigian,

- Rancangan Makanan Tambahan (RMT),

- Program Susu Sekolah (PSS),

- Pendidikan Pencegahan Denggi,

- menjadikan sekolah kawasan larangan merokok,

- menyediakan pertolongan cemas dan bilik khas kesihatan

- mengadakan program bebas dadah

- kempen cara hidup sihat.

PERLAKSANAAN PBSS

• sejak tahun 1967 - bertujuan melahirkan pelajar dan masyarakat sekolah yang sihat dan produktif.

• meliputi semua kegiatan dan amalan yang direka untuk mempertahankan, menggalakkan dan menjaga kesihatan optima murid-murid,

- untuk menggalakkan keadaan hidup sihat di sekolah

- untuk membina pengetahuan, sikap dan kebiasaan yang diingini, mengenai kesihatan.

• ditakrifkan sebagai jumlah pengalaman sama ada di sekolah atau di mana-mana yang mempengaruhi pengetahuan, sikap dan amalan seseorang murid dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan.

RAWATAN PERTOLONGAN CEMAS

* adalah bantuan permulaan atau rawatan pertama

- diberi kepada seseorang yang tercedera dalam suatu kemalangan atau sakit secara mengejut sebelum mendapat rawatan daripada pengamal perubatan yang bertauliah.

* diberikan kepada mangsa dapat mengurangkan kesakitan, mencegah kecederaan daripada menjadi lebih serius dan dapat menyelamatkan nyawa mangsa.

* Kecederaan fraktur boleh dibantu dengan melakukan prosedur R.I.C.E merehatkan/menenangkan mangsa (rest),

- mendemah bahagian yang tercedera (ice),

- melakukan tuaman pada bahagian tercedera (compression)

- meninggikan bahagian yang tercedera (elevation).

* Mangsa kecederaan yang mengalami tersekat pernafasan boleh dibantu dengan prosedur E.A.R iaitu meninggikan (elevation) bahagian atas laluan udara (airway) supaya laluan udara tidak tersekat dan memberikan mangsa bernafas dengan sempurna (resuscitation).

* perlu diberikan perhatian semasa memberikan pertolongan cemas ialah:

(i) Bertindak dengan segera,.

(ii) Dilarang mengerakkan mangsa yang mengalami kecederaan leher atau belakang

(iii) Memastikan seseorang ditugaskan untuk menghubungi ambulans dan doktor sewaktu anda sedang memberikan pertolongan cemas.

(iv) Dilarang menarik pakaian mangsa yang lukanya terbakar.

(v) Menenangkan mangsa.

(vi) Pastikan mangsa yang tidak sedarkan diri tidak dipaksa untuk mengambil sebarang cecair.

PERKHIDMATAN KESIHATAN SEKOLAH

• dijalankan secara kerjasama antara kakitangan kesihatan, pergigian dan pihak sekolah. membina kesedaran dan kefahaman warga sekolah kepentingan penjagaan kesihatan

• Pengesanan masalah kesihatan, merawat dan merujuk kes.

• Aktiviti pencegahan dan pengawalan penyakit

• Ibu bapa seharusnya memberi kerjasama dengan memberi maklumat kesihatan yang tepat tentang anak mereka

memberi kebenaran untuk pemeriksaan serta imunisasi.

• Kerjasama yang telah terjalin di antara kedua-dua pihak kesihatan dan pendidikan membantu meningkatkan tahap kesihatan murid dan masyarakat amnya.

• Kajian oleh pihak WHO - 5 juta kanak-kanak dari kalangan bayi hinggalah yang berumur 14 tahun meninggal dunia setiap tahun di negara membangun akibat penyakit-penyakit yang bersangkutan dengan persekitaran mereka.

• Kekotoran alam sekitar melalui pembuangan sampah terutama di kawasan perumahan dan projek terbengkalai telah disifatkan sebagai ’mesra aedes’.

- Pencemaran udara bentuk baru menyebabkan seperti penghasilan kimiaberbahaya dioksin, furan dan sebagainya.

RANCANGAN KESIHATAN SEKOLAH

• menggunakan pendekatan 'holistic' dan bersepadu untuk memastikan generasi akan datang mempunyai tahap kesihatan yang tinggi

• Kejayaan rancangan kesihatan banyak bergantung kepada apa yang dirancang untuk murid-murid.

• rasional rancangan ini diwujudkan adalah kerana terdapat beberapa keadaan morbiditi yang didapati tinggi dalam kalangan murid-murid sekolah

- malnutrisi,

- karies gigi,

- jangkitan cacing,

- masalah penglihatan,

• 20 peratus jumlah penduduk terdiri daripada masih di bangku sekolah. peningkatan kesihatan di sekolah merupakan faktor penting dalam kemajuan masyarakat.

• Dari sudut pembangunan, murid merupakan agen perubahan, mereka lebih mudah menerima sesuatu pengetahuan atau perubahan.

- Mereka boleh mempengaruhi ahli keluarga mereka. Murid sekolah sebagai ”captive audience”,

• Sekolah ialah sumber yang besar dari segi kemudahan, tenaga manusia dan sebagai pusat pendidikan atau agen perubahan dalam masyarakat.

• RKS berasaskan konsep kesihatan yang menyeluruh yang merangkumi kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani.

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

• Murid- sebagai salah satu agen perubahan. kanak-kanak lebih mudah menerima sesuatu pengetahuan/pendapat daripada orang dewasa. diharapkan perubahan sikap dan amalan kesihatan akan dapat mempengaruhi ibu bapa, adik beradik dan rakan sebaya mereka melalui pergaulan harian mereka.

• Matlamat Pendidikan Kesihatan adalah untuk membentuk sikap dan perlakuan yang positif terhadap kesihatan. lebih mudah dan berkesan jika kita "melentur buluh biarlah dari rebungnya" sebelum mereka dipengaruhi oleh sikap dan amalan kesihatan yang negatif dan yang tidak diingini.

• Sekolah mempunyai sumber yang besar dari segi kemudahan, tenaga manusia yang boleh digembelingkan dijadikan agen perubahan dalam masyarakat.

• Sebagai sebuah institusi membolehkan murid-murid mendapat pendidikan dan menghabiskan masa kira-kira 6-10 jam sehari,

- persekitaran sekolah hendaklah dipastikan supaya sentiasa dalam keadaan selamat, bersih, selesa

dan indah.

• Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan aktiviti-aktiviti kesihatan sekolah dan kesihatan masyarakat.

- Ianya merupakan satu proses dua hala di mana kedua-dua sekolah dan masyarakat memikul tanggungjawab bersama untuk mengawasi dan mempertingkatkan lagi status/taraf kesihatan kanak-kanak.

AMALAN KEBERSIHAN SEKOLAH

• perintis berjaya dilaksanakan. Aktiviti dan program yang dijalankan boleh diperbaiki dan dipertingkatkan lagi di masa akan datang

• Kerjasama yang diberikan oleh agensi kerajaan yang berkaitan sangat dihargai dan merupakan satu faktor program berjaya dilaksanakan.

• satu bentuk kerjasama antara warga sekolah, ibu bapa, agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta ahli masyarakat lain bagi meningkatkan tahap kesihatan

* Penglibatan masyarakat adalah dalam pelbagai bentuk memberi sumbangan kewangan, tenaga kepakaran atau pun bahan-bahan yang boleh digunakan pihak sekolah.

* boleh memberi dorongan dan sokongan moral kepada murid serta menjadi ‘Ârole-model’ yang baik.

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

• Program Amalan Kebersihan sekolah melibatkan semua ahli komuniti sekolah untuk bekerjasama menyediakan murid-murid untuk meningkat dan melindungi kesihatan

mereka.

* Program yang dijalankan meliputi kurikulum kesihatan formal dan tidak formal; mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih dan selamat.

• Penyediaan perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan dan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam usaha peningkatan kesihatan.

• Pelaksanaan aktiviti atau program kesihatan mengikut keperluan dan sumber yang sedia ada di sekolah ialah sebahagian dari ciri-ciri HPS yang sedang dilaksanakan

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN HBML2103

Bahagian A
Soalan 1

a) Definisi Morfologi menurut Nik Safiah karim – Bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, binaan dan penggolongan kata.

b) Imbuhan merupakan unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk2 lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.

- Imbuhan awalan – ditambah pada bahagian hadapan kata dasar.

Cth : lari – berlari

Kejar – mengejarImbuhan akhiran – Imbuhan yang hadir selepas kata dasar.

Cth : surat – suratan

Kawan – kawanan

Soalan 2

Kata adjektif – kata yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsure keterangan nama.a) Kata adjektif ukuran – memberikan pengertian ukuran sebagai unsur keterangan.

Cth: pendek, panjang, tebal.

b) Kata adjektif perasaan – memberikan pengertian perasaan sebagai unsur

Keterangan. Contoh : rindu, benci, segan.

c) Kata adjektif pancaindera – memberikan pengertian pancaindera sebagai unsur

Keterangan. Contoh: Rasa, pandang, dengar, bau,

Sentuh dan gabungan.

d) kata adjektif jarak – memberikan pengertian jarak sebagai unsur keterangan.

Contoh : jauh, hamper, dekatSoalan 3

Subjek – merupakan konstituen yang sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan.Prediket – Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjekContoh :Subjek Prediket

Rumah Ali sangat besar dan cantik

Kereta besar dan cantik itu milik ayah saya.

Soalan 4

a) Ayat aktif –

i) ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.

ii) Terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.Ayat pasif –

iii) mengutamakan subjek terbitan sebagai judul.

iv) Terdiri daripada ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua dan ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.b) Dua ayat pasif dengan perkataan kena.

i) Penjahat itu kena tangkap oleh pihak polis

ii) Dia kena tipu oleh pemuda itu.Soalan 5

- Ayat majmuk gabungan aialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih ayat tunggal yang setara sifatnya yang digabungkan dengan menggunakan kata penghubung dan, atau, tetapi dll.a) Gabungan susun faktanya berurutan dengan menggunakan kata hubung gabungan seperti dan, lalu, lagi, serta dan sambil.

Contoh ayat : Lagu-lagu tahun 60-an dinyanyikan oleh artis lama sambil penonton bertepuk tangan.b) Gabungan yang susunannya memberikan maksud pertentangan fakta digabungkan dengan menggunakan kata hubung gabungan seperti tetapi, sebaliknya, padahal dan melainkan.

Contoh ayat : Ramai pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah padahal peraturan tidak membenarkan pelajar berbuat demikian.

BAHAGIAN B

Soalan 1a) akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang bermaksud kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.

Contoh: ABIM, Gapena, Tabika, Pawagamb) Kata majmuk – terhasil melalui proses pemajmukan iaitu merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.i) kata majmuk yang dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit..

ii) kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.Contoh: Rangkaian Kata Bebas ( nasi minyak, bom tangan, jalan raya, air hujan )

Istilah Khusus ( garis pusat, pita suara, urus setia, cari gali )

Mendukung Maksud Kiasan ( kaki bangku, panjang tangan )c) Golongan kata mengikut Tatabahasa Dewan (1996 )

- nak buat rajah tak tau, rujuk modul m/s 15Soalan 2a) Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Terbahagi kepada dua jenis:

i) keterangan yang boleh digugurkan

contoh ayat : Kanak-kanak sedang mandi di kolam itu.

Kanak-kanak sedang mandi.

ii) keterangan yang tidak boleh digugurkan

contoh ayat : Dia berada di Kuala Lumpur

Dia berada ( ayat salah, sebab itu keterangan di Kuala Lumpur tidak boleh digugurkan )b)

i) Ayat penyata – Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat sesuatu penyataan. Mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan.

Contoh ayat : Saya mempunyai sebuah kereta.ii) Ayat Tanya – digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu..

Contoh ayat : Apakah benda itu?iii) Ayat perintah – Ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan ganti nama kedua seperti awak, kamu, engkau dll yang digugurkan.

Contoh ayat : Jangan ambil harta orang. ( ayat larangan )iv) Ayat seruan – membawa nada atau intonasi suara dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan atau perasaan seperti takut, marah, geram, takjub dll. Digambarkan dengan ntulisan dengan tanda seru (!). Letak diakhir ayat.

Contoh ayat : Wah, cantiknya rumah itu!

Soalan 3a)

i) Klausa – Satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan prediket yang menjadi konstituen kepada ayat. Terbahagi kepada dua jenis iaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat apabila diucap dengan intonasi yang sempurna.

Contoh : kamu pandai.

Saya yang hadir.ii) Frasa – unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan atau satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Binaan frasa tidak mengandungi subjek dan prediket. Namun dalam susunan tatabahasa frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa.

Contoh : Anak kecil itu sedang tidur.

( frasa )iii) Perkataan – Ditakrifkan sebagai bentuk bebas yang terkecil yang membawa maksud bahawa kata boleh berdiri sendiri dan binaannya tidak boleh dibahagi atau dipisahkan kepada bentuk tatabahasa yang lebih kecil lagi.b)Ayat Anak orang itu sedang makan

Klausa Anak orang itu sedang makan

Frasa Anak orang itu sedang makan

Perkataan Anak orang itu sedang makan

c)

- Ayat aktif dengan keterangan boleh digugurkan.

Contoh ayat: i) Budak itu sedang mandi di sungai itu.

ii) Aminah menangis sepanjang hari.

iii) Nenek tidur di bilik adik.

# perkataan yang bergaris sebagai keterangan boleh digugurkan.- Ayat aktif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan.

Contoh ayat : i) Dia berada di Kuala Lumpur.

ii) Bas itu menuju ke Sabak Bernam.

iii) Penyakitnya beransur sembuh.

# perkataan yang bergaris sebagai keterangan yang tidak boleh digugurkan.Soalan 4a) Ayat dasar atau ini ialah binaan ayat yang paling dasar atau asas dan menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.b) Terdapat 4 jenis pola ayat dasar.

Pola Subjek Prediket

1 Frasa Nama ( FN )

Encik Rahim Frasa Nama (FN)

pensyarah Bahasa Melayu

2 Farasa Nama (FN)

Encik Rahim Frasa Kerja (FK)

sedang mengajar

3 Frasa Nama (FN)

Encik Rahim Frasa Adjektif (FA)

pensyarah yang baik.

4 Frasa Nama (FN)

Encik Rahim Frasa Sendi Nama (FSN)

berada di Kuala Lumpur.c)

i) Subjek kata nama am.

Contoh ayat : Taman bunga itu sungguh cantik dan bersih.

ii) Subjek Kata Nama khas

Contoh ayat : Kuala Lumpur ialah ibu negara Malaysia.

iii) Subjek kata kerja.

Contoh ayat : Bersenam adalah satu aktiviti yang dapat menyihatkan badan.

iv) Subjek kata ganti nama orang.

Contoh ayat : Beliau dilahirkan di Sabak Bernam sebelum berpindah ke Klang.

v) Subjek kata adjektif.

Contoh ayat : Putih ialah warna yang terdapat dalam bendera Malaysia.

Soalan 5

a) Jawapan tgk modul m/s – 158 dan 159

b) - Kata hubung gabungan – kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang samatara sifatnya. Ayat yang terbina dinamakan ayat majmuk gabungan. Contoh kata hubung gabungan ialah dan, atau, manakala, tetapi, serta, sambil

- Kata hubung pancangan – kata yang menghubungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama.c) - kata hubung pancangan realitif ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa utama dan klausa kecil. Contoh kata hubung realitif ialah yang.

Contoh ayat : Wakil rakyat berjiwa rakyatlah yang dihormati masyarakat.- kata hubung pancangan komplemen – digunakan untuk menghubungkan satu klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama. Contoh kata hubung komplemen ialah bahawa dan untuk.

Contoh ayat : Agak sukar untuk memujuk penagih tegar kembali kepada kehidupan biasa.

BAHAGIAN CSOALAN 1

a) Ayat terbitan terbit/berpunca daripada ayat yang lain. Terhasil daripada suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa.b) i) Pengguran frasa nama sebagai subjek.

- pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah.

Contoh ayat : Kamu keluar! ------- Keluar!- pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk.

Contoh ayat : Adik saya cerdik + Adik saya pemalu.

Adik saya cerdik tetapi pemalu.ii) Pengguguran frasa prediket.

- Seluruh frasa prediket atau bahagian2 daripadanya boleh digugurkan. Jikalau terdapat penggunaan frasa prediket yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa prediket yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan.

Contoh frasa prediket yang boleh digugurkan : Frasa kerja yang serupa, Frasa nama yang

Serupa, Frasa adjektif yang serupa, Frasa

Sendi nama yang serupa.

# cth ayat – m/s 118c) Proses transformasi yang melibatkan peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur2 dalam ayat yang baharu. Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam Bahasa Melayu.

- Peluasan frasa nama sebagai subjek.

- Peluasan frasa prediket.

- Peluasan dengan kata hubung

- Peluasan melalui proses komplementasi.Ayat asal Peluasan

Budak itu adik saya.

Budak itu membaca buku. Budak yang membaca buku itu adik saya.

( Frasa nama sebagai subjek )

Osman mengusik budak itu.

Budak itu menangis. Osman mengusik budak yang menangis itu.

( Frasa prediket )

Ayah tidak pergi kerja.

Ayah sakit perut. Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut.

( kata hubung )

Mereka melaporkan.

Guru kelas tidak hadir. Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir.

( Proses komplementasi )

Soalan 2

Soalan a dan b

Tak larat nak tulis – jawapan baca modul m/s 171, 172, 173, 174, 175Soalan cJawapan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada guru.

HBML2103

PENGENALAN MORFOLOGI
• Morfologi ialah bidang yang mengkaji pembentukan kata.

• Golongan kata ialah pembahagian kata mengikut golongan tertentu.

• Imbuhan dibahagikan kepada awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

• Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal kata.

• Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata.

• Imbuhan apitan ialah imbuhan yang letaknya pada awal dan akhir kata.

• Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang diletakkan pada tengah-tengah kata.

• Golongan kata terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.

• Kata tunggal ialah kata yang tanpa imbuhan.

• Kata terbitan ialah kata yang diberikan imbuhan.

• Tiga bentuk kata ganda ialah penggandaan penuh, separa dan berentak.

KATA NAMA DAN KATA KERJA- Kata nama ialah kata yang digunakan bagi nama orang, nama benda, nama tempat dan nama perkara.

- Kata nama khas ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang, haiwan, benda, perbadanan atau institusi, undang-undang, bahasa, pangkat dan sebagainya.

- Kata nama khas dibahagikan lepada dua, iaitu nama khas manusia dan nama khas bukan manusia.

- Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda, perkara atau konsep secara umum.

- Kata nama am dibahagikan kepada lima kumpulan kecil mengikut ciri makna perkataannya.

- Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama.

- Kata ganti nama terbahagi lepada lima jenis.

- Kata kerja ialah kata yang menjadi inti binaan frasa kerja.

- Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan.

- Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

- Kata kerja tak transitif terdiri daripada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap.

- Kata kerja tak transitif tidak boleh dipasifkan.

- Kata kerja terdiri daripada empat bentuk.

RAGAM AYAT• Ragam Ayat

(i) Ayat aktif

aktif transitif

yat aktif tak transitif

(ii) Ayat pasif

at pasif dengan imbuhan kata kerja pasif

at pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua

Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja

• Empat jenis ayat dalam bahasa Melayu.

(i) Ayat Penyata

(ii) Ayat Tanya

at tanya tanpa kata tanya

Ayat tanya dengan kata tanya

Ayat tanya dengan kata gantinama tanya

t tanya terbuka

Ayat tanya tertutup

(iii) Ayat Perintah

Ayat suruhan

Ayat larangan

at silaan

t permintaan

(iv) Ayat SeruanAyat Dasar

Ayat dasar ialah „ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa‰.• Ayat Terbitan

Transformasi melalui,

pengguguran,

penyusunan semula,

asan

• Pola Ayat Dasar

FN + FN

FN + FK

FN + FA

FN + FS

AYAT TUNGGAL• Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja iaitu yang mempunyai:

(i) satu konstituen subjek, dan

(ii) satu konstituen predikat.• Ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada dua bahagian iaitu:

(i) subjek, dan

(ii) predikat.• Binaan subjek dalam ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada salah satu unsur yang berikut:

(i) Frasa nama (nama am, nama khas, nama terbitan).

(ii) Frasa ganti nama (ganti mana orang, ganti nama tunjuk).

(iii) Frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa nama.

(iv) Frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa nama.

NOTA PADAT HBML2103-MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

1. Definisi Morfologi


Nik Safiah Karim (1996): Kamus Dewan Edisi Keempat (2005): Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985): Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993):

mengkaji

• Struktur.

• Bentuk.

• Penggolongan kata. kajian pembentukan kata

• Infleksi (pengimbuhan).

• Terbitan.

• Pemajmukan. mengkaji tentang perkataan dan cara-cara

pembentukannya. Kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata2. EMPAT bentuk imbuhan

• Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal kata.

• Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata.

• Imbuhan apitan ialah imbuhan yang letaknya pada awal dan akhir kata.

• Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang diletakkan pada tengah-tengah kata.3. DUA bentuk kata majmuk

• Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.

• Kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.4. EMPAT golongan kata bahasa Melayu

kata nama,

kata kerja,

kata adjektif

kata tugas.4 DUA jenis kata ganda bahasa Melayu

(i) Penggandaan penuh

(ii) Penggandaan separa5. Definisi bagi subjek dan predikat

Subjek - Konstituen yang sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan

Predikat - Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek6. Dua jenis ayat tunggal

1. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri. Cth:

(i) Kamu.

(ii) Sudah?

(iii) Ini?

2. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Cth:

(i) di mana?

(ii) ke Kuala Lumpur

(iii) dari Terengganu7. DUA jenis ayat majmuk keterangan

1. Keterangan musabab - merupakan unsur yang menerangkan sebab-sebab sesuatu kejadian atau perbuatan berlaku

2. Keterangan akibat - menerangkan kesan atau hasil sesuatu perbuatan.8. Konsep morfem bebas dan morfem terikat.

Morfem ialah unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan.

• Unit yang terkecil dalam bahasa dan berfungsi gramatis.

• Dibahagikan kepada dua mengikut sifatnya, iaitu morfem bebas dan morfem terikat9. Maksud kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain.

Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan,10. Jenis-jenis kata adjektif bahasa Melayu.

(i) kata adjektif sifatan atau keadaan

(ii) kata adjektif warna

(iii) kata adjektif ukuran

(iv) kata adjektif bentuk

(v) kata adjektif waktu

(vi) kata adjektif jarak

(vii) kata adjektif cara

(viii) kata adjektif perasaan

(ix) kata adjektif pancaindera11. Definisi imbuhan dan maksud imbuhan pinjaman.

Imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk

lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.

12. Definisi ayat.

ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.13.Konsep ayat aktif dan ayat pasif.

Ayat aktif dibahagikan kepada dua, iaitu aktif transitif, aktif tak transitif.

Ayat pasif dibahagikan tiga kumpulan, iaitu pasif dengan imbuhan kata kerja pasif, ayat pasif dengan kata ganti nama pertama dan kedua, dan pasif dengan perkataaan kena yang hadir sebelum kata kerja.14. Jenis-jenis ayat majmuk bahasa Melayu.

1. ayat majmuk gabungan

2. ayat majmuk pancangan

3. ayat majmuk campuran

4. ayat majmuk pasif15. Definisi klausa

satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat, yang menjadi konstituen kepada ayat.16. Pola-pola ayat dasar bahasa Melayu.

(a) Definisi Pola Ayat Dasar

Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.(b) Jenis-jenis Ayat Dasar

Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis pola seperti yang berikut:Pola Jenis Pola Subjek Predikat

1. FN + FN Encik Shari ejen insuran

2. FN + FK Dia menjerit kesakitan

3. FN + FA Budak itu sangat nakal

4. FN + FS Pejabat saya di Kuala Terengganu

PROGRAM MENDAKI
Tarikh: 13 NOVEMBER 2010
Masa :8.00 pagi

Program Mendaki untuk murid-murid Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6. Seramai 32 orang peserta terlibat dengan diiringi 15 orang guru pengiring. Dilampirkan beberapa keping gambar aktiviti

ATLET CONTOH

Azizulhasni Awang, anak muda dari Kampung Nibong, Dungun, Terengganu telah banyak kali menggegar pentas dunia khasnya arena basikal trek. Seorang atlet yang cekal dan bersemangat waja. Saya sememangnya respek dengan Azizul atas keberanian, kecekalan dan semangat yang ditunjukkan. Berada di ranking pertama dunia acara keirin dan pesaing utama kepada jaguh Olimpik dari Britain, Sir Chris Hoy.

Pada Sukan Komanwel di New Delhi, Azizul sepatutnya dikalungkan pingat emas setelah menjadi peserta pertama melepasi garisan penamat. Namun tindakan berani beliau mencelah antara dua pelumba 1 meter sebelum garisan penamat dianggap merbahaya dan akibatnya pingat emas yang sepatutnya dikalungkan kepada beliau ditarik balik. Kecewa??Ya.Putus Asa??Tidak sama sekali!!

Azizulhasni yang digelar The Pocket Rocketman oleh seterunya dari Eropah bangkit dengan penuh bergaya pada Sukan Asia Guanghzou seminggu kemudian. Kali ini, pingat emas sah menjadi miliknya dalam satu perlumbaan hebat. Mungkin bagi kebanyakan atlet lain akan patah semangat atas situasi yang menimpa, namun tidak bagi Azizul.

Banyak kejohanan lain yang  turut menjadi bukti kehebatan Azizul, termasuk emas keirin Kejohanan Dunia di Beijing. Dan beliau merupakan taruhan terbaik negara untuk mengakhiri kemarau emas di Sukan Olimpik. Ayuh Azizulhasni Awang. Kami rakyat Malaysia sentiasa mendoakan kamu

Khamis, November 18, 2010

AMALAN UNTUK ANAK TERANG HATI

Untuk memudahkan anak-anak menerima pelajaran, suruh anak-anak mengamalkan bacaan surah Al-Insyirah ayat 1 - 8 (Alam Nasyrah) dan surah Al-Alaq (Iqra') dalam solat Subuh. Selain itu, hafal serta amalkan surah An-Nur ayat 30 untuk terangkan hati.

Rabu, November 03, 2010

BAHAN HBPE 2103

MANIPULASI ALATAN
Pergerakan Kreatif (Teknik-Teknik Lakuan Kemahiran dan Ansur Maju)
Guling Hadapan
Cara guling hadapan:
1. Peserta hendaklah dalam kedudukan berdiri.
2. Lutut dibengkokkan.
3. Tangan diangkat lurus ke hadapan.
4. Pastikan belakang dalam keadaan tegak.
5. Kedua-dua tapak tangan berada di atas lantai dengan jarak seluas bahu.
6. Kemudian jongketkan badan dengan meluruskan lutut.
7. Menolak ke hadapan dengan jari-jari kaki.
8. Kepala ditundukkan ke dada.
9. Tangan dibengkokkan.
10. Bahu dibiarkan menyentuh lantai. (Pastikan anda tidak bergolek ataskepala.)
11. Tolakkan dan pangkal jari kedua-dua belah kaki diteruskan.
12. Mengekalkan kedudukan badan yang bergulung semasa berguling kehadapan.
13. Sehingga berdiri atas kaki semula.
14. Kedua-dua belah tangan yang menjangkau ke hadapan dan dagu yangdirapatkan ke dada serta badan yang dibulatkan akan membantunya untukdapat berguling terus ke hadapan dan berdiri semula.

Guling Belakang
Bengkokkan lutut agar paha selari dengan lantai. Badan dicondongkan ke hadapan serta tangan diangkat lurus ke hadapan untuk memastikan pusat graviti sentiasa di atas pangkal jari-jari kaki. Duduk rapat ketumit tanpa punggung terhentak. Dagu dirapatkan ke dada untuk membentuk belakang badan yang bulat.
Dirian Kepala
Kaki diluruskan, gerakan dibuat pada hujung kaki. Tangan menekan kuat ke lantai. Kepala dan tangan membentuk segitiga sama. Perlakuan dirian kepala bermula, dengan memastikan hidung mencecah lantai. Apabila kaki meninggalkan lantai, kaki dibawa ke kedudukan dirian kepala, lutut dan badan dirapatkan. Semasa dirian kepala, kaki dan belakang badan diluruskan
Dirian Tangan
Badan diregang sebelum kaki ditendang naik. Tangan lurus ke atas langkah kaki satu kaki ke hadapan Tangan diletakkan di atas tilam dengan jarak seluas bidang bahu,menghala ke hadapan searah dengan jari kaki, jari-jari tangan dibuka bagi menambah keluasan tapaknya. Siku sentiasa diluruskan untuk memastikan berat badan ditahan melalui tulang-tulang tangan dan tidak disokong oleh otot-otot. Pergerakan tangan terkawal dan lurus semasa diayun ke bawah.
TEKNIK RODA KERETA
1. Muka menghadap ke hadapan.
2. Dada turun ke arah lutut, dan lakukan tolakan dari kaki yang bengkok.
3. Kaki mengangkang, badan dikekal pada datar yang sama, dan kepala kekal dalam kedudukan biasa dengan lurus.
4. Mata memandang ke arah tangan di lantai belakang, badan jangan dilengkungkan.
5. Kaki dibawa turun rapat sebelah tangan, dan berdiri dalam kedudukan