SEMOGA ANDA MENDAPAT SEDIKIT ILMU DAN MANFAAT
"Selamat datang ke wilayah aku. Wilayah aku ni direka cipta secara cuba jaya atau 'trial and error' serta tunjuk ajar rakan-rakan. Dengan penulisan dan pengisian yang serba ringkas, semoga anda memperolehi sedikit manfaat melalui wilayah aku ni."Isnin, November 29, 2010

SOALAN DAN JAWAPAN HBHE 2103-SIRI 2

BAHAGIAN A
ARAHAN

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.1. Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan.2. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah.3. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. Bincangkan punca pencemaran udara.4. Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat.5. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolah-sekolah.BAHAGIAN BARAHAN

Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.1. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani.(a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah.

(b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita. Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini2. Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan.(a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi.

(b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda.3. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap.(a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat.

(b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat.4. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan, penjagaan kesihatan, rawatan, rujukan serta penempatan di kelas khas.(a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah.

(b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah, anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan.

5. Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa.(a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan.

(b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat.BAHAGIAN CARAHAN

Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.1. Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah, anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturan- peraturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas. Sediakan nota ceramah anda.2. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda, terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan