SEMOGA ANDA MENDAPAT SEDIKIT ILMU DAN MANFAAT
"Selamat datang ke wilayah aku. Wilayah aku ni direka cipta secara cuba jaya atau 'trial and error' serta tunjuk ajar rakan-rakan. Dengan penulisan dan pengisian yang serba ringkas, semoga anda memperolehi sedikit manfaat melalui wilayah aku ni."Isnin, November 29, 2010

SOALAN DAN JAWAPAN HBHE 2103

BAHAGIAN A


ARAHAN

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan.

1. Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan.

- air minuman yang tidak selamat

- tiadakebersihan diri

- pencemaran udara, makanan

- kekotoran

- pencemaran bakteria dan kuman2. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah.

(a) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan tabiat sentiasa

meminum susu.

(b) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan memupuk tabiat

sentiasa meminum susu.

(c) Membekalkan susu kepada murid-murid terpilih dari golongan taraf sosioekonomi yang rendah dan

mengalami kekurangan zat makanan melalui skim percuma.

(d) Meningkatkan perancangan pelaksanaan dan penilaian program melalui

(e) Penglibatan bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan di bawah konsep pensyarikatan

Malaysia.3. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. Bincangkan punca pencemaran udara.

(a) Kejadian pembakaran terbuka di negara kita dan dari negara jiran.

(b) Sumber-sumber perlepasan lain seperti asap kenderaan, kilang, rokok dan sebagainya

4. Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat.

(a) keselamatan makanan di kantin sekolah.

(b) pertolongan cemas

(c) keselamatan sekolah

(d) pencegahan penyakit

(e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah

(f) pendidikan kesihatan5. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolah-sekolah.

(a) Memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah,terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah secara imbuhan dan sementara waktu, untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara.

(b) Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga

(c) Menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara tidak langsung.

(d) Menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT.

(e) Mengendalikan tabiat-tabiat bersopan-santun, berdisiplin, bertimbang rasa serta amalan-amalan yang diinginkan berkaitan dengan kebersihan diri,kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar.BAHAGIAN B

ARAHAN

Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.

1. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani.(a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah.

1. Rancangan Makanan Tambahan

2. Program 3K

3. Perkhidmatan Kesihatan

4. Perkhidmatan Pergigian

5. Sekolah Kawaan Larangan Merokok

6. Sekolah Bebas Denggi(b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita. Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini

(a) keselamatan makanan di kantin sekolah.

(b) pertolongan cemas

(c) keselamatan sekolah

(d) pencegahan penyakit

(e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah

(f) pendidikan kesihatan2. Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan.(a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi.

Penyakit ini adalah disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes yang mengakibatkan peningkatan morbiditidan mortaliti.

- menyerapkannya ke dalam Program Kesihatan Sekolah yang sedia ada.

- adalah menggunakan kaedah pendidikan kepada murid-murid untuk menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang berkesan dalam mencegah dan mengawal kejadian penyakit denggi.

- Murid-murid merupakan golongan yang mudah disemai dan menerima pengetahuan yang baik dengan harapan mereka dapat mengamalkan serta membentuk tingkah laku yang positif.

- ini adalah untuk memberi kefahaman, kesedaran dan kemahiran kepada murid - murid di dalam mencegah dan mengawal kejadian demam denggi di sekolah.

- ini juga menggalakkan penglibatan semua golongan termasuk ibu bapa dan kakitangan sekolah di dalam aktiviti pencegahan dan pengawalan demam denggi.(b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda.

Program Doktor Muda merupakan satu program promosi kesihatan Sekolah. melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik serta berketerampilan. Doktor Muda merupakan pelajar sekolah Tahun 4, 5 dan 6 yang dipilih dan dilatih sebagai ÊPembimbing Rakan SebayaÊ. Mereka bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan yang positif di kalangan pelajar sekolah. Doktor Muda diberikan latihan mengenai asas kesihatan supaya mereka dapat menjadi pendidik kepada rakan sebaya. Tugas sebagai „role model‰, „promoter‰ dan „motivator‰ kesihatan kepada rakan-rakan di sekolah memerlukan mereka mempunyai pengetahuan yang khusus mengenai asas kesihatan.3. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap.(a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat.

(a) Memahami teras-teras utama PBSS

(b) Menyokong melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti PBSS yang dirancang oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah.

(c) Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti PBSS boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah.

(d) Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat.

(e) Menggalakkan murid menyertai aktiviti PBSS dengan aktif.

(f) Memberi penerangan kepada ibu bapa dan masyarakat setempat mengenai PBSS.(b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat.

(a) Memberi penerangan kepada guru-guru mengenai pelaksanaan PBSS di sekolah

(b) Menubuhkan Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru, wakil agensi kerajaan dan swasta serta wakil masyarakat setempat.

(c) Merancang aktiviti dengan mengambil kira:

• Keperluan warga sekolah bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga emosi serta keadaan persekitaran yang selamat

• Pengalaman murid dan guru supaya dapat digabungkan untuk menjalankan aktiviti PBSS yang berkesan.

• Kemahiran kesihatan, kemahiran berfikir secara kritis dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat

• Kesedaran murid tentang pentingnya kemahiran kesihatan serta mempunyai azam yang kuat untuk menjaga kesihatan diri.

(d) Memastikan pelaksanaan dan pemantauan aktiviti PBSS dijalankan dengan terancang, tersusun dan berterusan.4. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan, penjagaan kesihatan, rawatan, rujukan serta penempatan di kelas khas.(a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah.

(a) Membina kesedaran dan kefahaman di kalangan kanak-kanak sekolah tentang taraf kesihatan diri sendiri

(b) Mengasaskan latihan seumur hidup tentang perlunya menilai taraf kesihatan seseorang pada jangka masa tertentu.

(c) Menentukan murid berada dalam keadaan kesihatan yang paling optima untuk menerima pelajaran dan mengambil bahagian dalam rancangan sekolah.

(d) Mengesan dengan lebih awal keadaan kesihatan yang tidak normal dengan merujuk pakar-pakar tertentu, pertubuhan-pertubuhan atau badan yang berkaitan untuk membetulkan kecacatan-kecacatan yang boleh dirawat dan juga untuk pemulihan.

(e) Memberitahu guru-guru dan ibu bapa tentang taraf kesihatan kanak-kanak sekolah untuk membolehkan rawatan lebih berkesan dan penjagaan susulan yang efektif.

(f) Mengawal penyakit yang berjangkit.

(g) Menggalakkan keselamatan di sekolah dan memberi Pertolongan Cemas dan Rawatan Kecemasan kepada kanak-kanak ketika di sekolah.

(h) Memberikan perhatian kepada kanak-kanak yang lebih memerlukan rawatan kesihatan dan penyeliaan khas.

(b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah, anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan.

– Rawatan ringan dan kecemasan

– Kawalan penyakit berjangkit

– Penilaian (screening) atau pemeriksaan kesihatan ke atas muridmurid

– Perkhidmatan Pergigian

– Rujukan dan rawatan susulan

– Program imunisasi5. Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa.(a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan.

(i) Pastikan semua aspek kebersihan yang disebutkan dipatuhi.

(ii) Pastikan semua pekerja mendapat pemeriksaan kesihatan dan suntikan pencegah penyakit tifoid sebelum bertugas.

(iii) Pastikan pekerja yang sakit mendapat rawatan perubatan dan tidak bekerja sehingga disahkan sihat.

(iv) Melatih pekerja mengenai kesihatan dan kebersihan diri dari semasake semasa.(b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat.

(a) Kebersihan bahan mentah.

(b) Pengendalian makanan yang bersih.

(c) Kebersihan diri pengendali makanan.

(d) Keperluan kemudahan asas yang mencukupi

(e) Reka bentuk premis dan peralatan yang sesuai.

(f) Pengurusan dan penyelenggaraan premis yang sempurna.

(g) Penyediaan makanan yang betul.BAHAGIAN C

ARAHAN

Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.

1. Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah, anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturan- peraturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas. Sediakan nota ceramah anda.

(a) Menilai Situasi Kecemasan

(i) Penilaian adalah penting dan ia perlu dilakukan dengan pantas dan tenang dalam keadaan atau tempat peristiwa itu berlaku.

(ii) Pemerhatian terhadap keadaan sekitar dan pengawasan terhadap lain-lain bahaya terhadap diri dan mangsa.

(iii) Hindarkan diri anda dari sebarang risiko.

(b) Keperluan untuk Memastikan Kawasan Kecemasan Selamat

(i) Keselamatan diri perlu dipastikan sebelum melakukan pertolongan kepada mangsa.

(ii) Pastikan mangsa dihindarkan dari bahaya dengan memindahkan mangsa dari tempat yang dikhuatiri

mendatangkan bahaya.

(iii) Jangan bertindak sendiri jika di luar kemampuan anda.

(iv) Awasi diri dan mangsa agar tidak terdedah kepada mana-mana kemungkinan bahaya.

(c) Menilai Semua Kecederaan dan Memberi Pertolongan Cemas

(i) Cuba melindungi mangsa dari sebarang bahaya. Nilai mangsa dengan kaedah pemulihan pernafasan CPR dan dapatkan bantuan dengan segera

(ii) Pastikan keadaan mangsa yang tercedera sama ada:

• Sedar sepenuhnya atau tidak

• Masih bernafas tetapi tidak sedarkan diri

• Tidak bernafas tetapi mempunyai denyutan nadi

• Tidak mempunyai nadi

(d) Meminta Bantuan atau Pertolongan

(i) Segera pastikan pertolongan pakar telah dipanggil dan dalam perjalanan.

(ii) Sementara menunggu bantuan tiba, pastikan anda mendapat pertolongan dari orang lain untuk memastikan beberapa perkara iaitu:

�� Memastikan kawasan kemalangan selamat

�� Membuat panggilan kecemasan

�� Mendapatkan peralatan pertolongan cemas

�� Mengawal lalu lintas atau keadaan kemalangan

�� Mengawal pendarahan atau menyokong tubuh mangsa

�� Membantu mengalihkan mangsa ke tempat yang difikirkan selamat.

2. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda, terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan(a) Keberkesanan Pendidikan Kesihatan di Sekolah

Perkara ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor iaitu:

(i) Sikap Pelajar, Guru dan Pentadbir Sekolah terhadap Kesihatan

• Mata pelajaran PJK bukannya mata pelajaran peperiksaan di sekolah, jadi pihak murid, guru dan pentadbir sekolah memandang ringan terhadap mata pelajaran ini berbanding dengan mata pelajaran peperiksaan lain seperti Bahasa Melayu dan Matematik.

• Guru yang tidak ada latar belakang pendidikan jasmani dan kesihatan atau pengkhususan diarahkan untuk mengajar kesihatan

(ii) Kekurangan Guru Terlatih dalam Kesihatan

• Kajian menunjukkan hanya 49.4% guru-guru yang ditemuduga telah mendapat latihan kesihatan di maktab-maktab perguruan, universiti dan kursus-kursus pendek.

• Keadaan ini juga berlaku kerana mata pelajaran PJK ini bukannya mata pelajaran yang diberi keutamaan di sekolah.

• Mata pelajaran kesihatan biasanya sebagai pelengkap waktu mengajar guru

(iii) Masa dan Kandungan Kurikulum PJK

• Kementerian Pendidikan menghadapi kekangan kerana terlalu banyak perkara penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah.

• Beberapa isu baru seperti alam sekitar, konsumerisme, dadah, AIDS dan isu sosial lain.

• Masa yang diperuntukkan untuk PJK begitu terhad

• Bilik persalinan dan alat bantu mengajar tiada, sedikit sebanyak melunturkan semangat murid �� murid dan guru untuk mempelajari mata pelajaran tersebut.

(iv) Penilaian Pendidikan Kesihatan

• Oleh kerana matlamat Pendidikan Kesihatan ialah berhubung dengan sikap dan amalan yang positif terhadap kesihatan dan ia memerlukan kemahiran bagi mengukur perubahan-perubahan ini.

• Kebanyakan guru yang tidak mempunyai kemahiran bagi mengukur aspek perubahan sikap, dan amalan.

(b) Organisasi dan Pelaksanaan Program

• Jawatankuasa Bersama RKS yang terdapat di pelbagai peringkat ini berbeza dari segi prestasi. Ada JK yang aktif dan ada yang sebaliknya.

• Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kemanusiaan dan sumber-sumber tempatan yang sedia ada.

• Perkembangan program-program kesihatan begitu mendadak untuk menangani beberapa isu dan masalah kesihatan semasa.

• Perkembangan staf di pelbagai peringkat terhad akibat perkembangan program-program yang terlalu pantas kerana mengikut arus perkembangan kesihatan semasa.

• Kekangan staf untuk menguruskan program-program kesihatan sekolah.

(c) Bebanan Kerja Guru

• Bebanan tugas 'paper work' dan kerja-kerja perkeranian terutama dalam menyediakan rekod-rekod dan maklumbalas kepada pihak-ihak berkenaan serta tugas-tugas ko kurikulum.

• Menjejaskan program kesihatan sekolah kerana guru-guru terpaksa memberi perhatian kepada perkara-perkara yang telah disebutkan.

(d) Kemudahan Asas dan Kemudahan Fizikal

• Kekurangan kemudahan fizikal di sesebuah sekolah.

• Terutama bagi sekolah-sekolah lama, masih terdapat banyak kekurangan kemudahan asas dan fizikal sekolah.

• Kadar bilangan tandas dengan bilangan murid, kemudahan fizikal kantin dan asrama padang permainan dan sebagainya, masih lagi kurang di kebanyakan sekolah.

• Keadaan tersebut menjejaskan tugas-tugas penyelenggaraan dan menjaga persekitaran sekolah yang bersih, indah dan selamat.

(e) Masalah Penyelarasan Program

• Program kesihatan sekolah ini dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan agensi bukan kerajaan pelbagai masalah seperti penyelarasan kerana setiap agensi terlibat dengan pelbagai program lain dan masing-masing mempunyai tugas keutamaan tersendiri.

(f) Kewangan

• Peruntukan yang diberikan kepada sekolah untuk tugas-tugas penyelenggaraan dan menaiktarafkan bangunan begitu terhad sekali.

• Menjejaskan usaha-usaha membaik pulih dan peningkatan taraf keadaan fizikal sekolah.

(g) Isu-isu Baharu Kesihatan

• Pada masa kini telah wujud beberapa isu baharu dalam kesihatan sekolah seperti:

− kesihatan sosial remaja

− pengurusan tekanan diri (stress management)

− penderaan

− perlakuan-perlakuan yang berkaitan dengan seksualiti.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan