SEMOGA ANDA MENDAPAT SEDIKIT ILMU DAN MANFAAT
"Selamat datang ke wilayah aku. Wilayah aku ni direka cipta secara cuba jaya atau 'trial and error' serta tunjuk ajar rakan-rakan. Dengan penulisan dan pengisian yang serba ringkas, semoga anda memperolehi sedikit manfaat melalui wilayah aku ni."Isnin, November 29, 2010

NOTA PADAT HBML2103-MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU

1. Definisi Morfologi


Nik Safiah Karim (1996): Kamus Dewan Edisi Keempat (2005): Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985): Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993):

mengkaji

• Struktur.

• Bentuk.

• Penggolongan kata. kajian pembentukan kata

• Infleksi (pengimbuhan).

• Terbitan.

• Pemajmukan. mengkaji tentang perkataan dan cara-cara

pembentukannya. Kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata2. EMPAT bentuk imbuhan

• Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal kata.

• Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata.

• Imbuhan apitan ialah imbuhan yang letaknya pada awal dan akhir kata.

• Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang diletakkan pada tengah-tengah kata.3. DUA bentuk kata majmuk

• Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.

• Kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.4. EMPAT golongan kata bahasa Melayu

kata nama,

kata kerja,

kata adjektif

kata tugas.4 DUA jenis kata ganda bahasa Melayu

(i) Penggandaan penuh

(ii) Penggandaan separa5. Definisi bagi subjek dan predikat

Subjek - Konstituen yang sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan

Predikat - Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek6. Dua jenis ayat tunggal

1. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri. Cth:

(i) Kamu.

(ii) Sudah?

(iii) Ini?

2. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Cth:

(i) di mana?

(ii) ke Kuala Lumpur

(iii) dari Terengganu7. DUA jenis ayat majmuk keterangan

1. Keterangan musabab - merupakan unsur yang menerangkan sebab-sebab sesuatu kejadian atau perbuatan berlaku

2. Keterangan akibat - menerangkan kesan atau hasil sesuatu perbuatan.8. Konsep morfem bebas dan morfem terikat.

Morfem ialah unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan.

• Unit yang terkecil dalam bahasa dan berfungsi gramatis.

• Dibahagikan kepada dua mengikut sifatnya, iaitu morfem bebas dan morfem terikat9. Maksud kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain.

Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan,10. Jenis-jenis kata adjektif bahasa Melayu.

(i) kata adjektif sifatan atau keadaan

(ii) kata adjektif warna

(iii) kata adjektif ukuran

(iv) kata adjektif bentuk

(v) kata adjektif waktu

(vi) kata adjektif jarak

(vii) kata adjektif cara

(viii) kata adjektif perasaan

(ix) kata adjektif pancaindera11. Definisi imbuhan dan maksud imbuhan pinjaman.

Imbuhan bermaksud unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk

lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.

12. Definisi ayat.

ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.13.Konsep ayat aktif dan ayat pasif.

Ayat aktif dibahagikan kepada dua, iaitu aktif transitif, aktif tak transitif.

Ayat pasif dibahagikan tiga kumpulan, iaitu pasif dengan imbuhan kata kerja pasif, ayat pasif dengan kata ganti nama pertama dan kedua, dan pasif dengan perkataaan kena yang hadir sebelum kata kerja.14. Jenis-jenis ayat majmuk bahasa Melayu.

1. ayat majmuk gabungan

2. ayat majmuk pancangan

3. ayat majmuk campuran

4. ayat majmuk pasif15. Definisi klausa

satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat, yang menjadi konstituen kepada ayat.16. Pola-pola ayat dasar bahasa Melayu.

(a) Definisi Pola Ayat Dasar

Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.(b) Jenis-jenis Ayat Dasar

Dalam bahasa Melayu terdapat empat jenis pola seperti yang berikut:Pola Jenis Pola Subjek Predikat

1. FN + FN Encik Shari ejen insuran

2. FN + FK Dia menjerit kesakitan

3. FN + FA Budak itu sangat nakal

4. FN + FS Pejabat saya di Kuala Terengganu

Tiada ulasan:

Catat Ulasan