SEMOGA ANDA MENDAPAT SEDIKIT ILMU DAN MANFAAT
"Selamat datang ke wilayah aku. Wilayah aku ni direka cipta secara cuba jaya atau 'trial and error' serta tunjuk ajar rakan-rakan. Dengan penulisan dan pengisian yang serba ringkas, semoga anda memperolehi sedikit manfaat melalui wilayah aku ni."Isnin, November 29, 2010

HBML2103

PENGENALAN MORFOLOGI
• Morfologi ialah bidang yang mengkaji pembentukan kata.

• Golongan kata ialah pembahagian kata mengikut golongan tertentu.

• Imbuhan dibahagikan kepada awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

• Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal kata.

• Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata.

• Imbuhan apitan ialah imbuhan yang letaknya pada awal dan akhir kata.

• Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang diletakkan pada tengah-tengah kata.

• Golongan kata terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.

• Kata tunggal ialah kata yang tanpa imbuhan.

• Kata terbitan ialah kata yang diberikan imbuhan.

• Tiga bentuk kata ganda ialah penggandaan penuh, separa dan berentak.

KATA NAMA DAN KATA KERJA- Kata nama ialah kata yang digunakan bagi nama orang, nama benda, nama tempat dan nama perkara.

- Kata nama khas ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang, haiwan, benda, perbadanan atau institusi, undang-undang, bahasa, pangkat dan sebagainya.

- Kata nama khas dibahagikan lepada dua, iaitu nama khas manusia dan nama khas bukan manusia.

- Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda, perkara atau konsep secara umum.

- Kata nama am dibahagikan kepada lima kumpulan kecil mengikut ciri makna perkataannya.

- Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama.

- Kata ganti nama terbahagi lepada lima jenis.

- Kata kerja ialah kata yang menjadi inti binaan frasa kerja.

- Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan.

- Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

- Kata kerja tak transitif terdiri daripada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap.

- Kata kerja tak transitif tidak boleh dipasifkan.

- Kata kerja terdiri daripada empat bentuk.

RAGAM AYAT• Ragam Ayat

(i) Ayat aktif

aktif transitif

yat aktif tak transitif

(ii) Ayat pasif

at pasif dengan imbuhan kata kerja pasif

at pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua

Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja

• Empat jenis ayat dalam bahasa Melayu.

(i) Ayat Penyata

(ii) Ayat Tanya

at tanya tanpa kata tanya

Ayat tanya dengan kata tanya

Ayat tanya dengan kata gantinama tanya

t tanya terbuka

Ayat tanya tertutup

(iii) Ayat Perintah

Ayat suruhan

Ayat larangan

at silaan

t permintaan

(iv) Ayat SeruanAyat Dasar

Ayat dasar ialah „ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa‰.• Ayat Terbitan

Transformasi melalui,

pengguguran,

penyusunan semula,

asan

• Pola Ayat Dasar

FN + FN

FN + FK

FN + FA

FN + FS

AYAT TUNGGAL• Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja iaitu yang mempunyai:

(i) satu konstituen subjek, dan

(ii) satu konstituen predikat.• Ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada dua bahagian iaitu:

(i) subjek, dan

(ii) predikat.• Binaan subjek dalam ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada salah satu unsur yang berikut:

(i) Frasa nama (nama am, nama khas, nama terbitan).

(ii) Frasa ganti nama (ganti mana orang, ganti nama tunjuk).

(iii) Frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa nama.

(iv) Frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa nama.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan